Rodný list pro novorozence

Vystavuje příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu k narození došlo.

Matrika jej vystavuje na základě:

 • Písemného hlášení, které ohlašuje zdravotnické zařízení, kde byl porod ukončen
 • Ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení

Matriční úřad po obdržení hlášení o narození přidělí rodné číslo a vystaví rodný list, a to nejpozději do 30 dnů po obdržení všech zákonem stanovených dokladů. Viz níže.


Vystavení RL dítěte narozeného v manželství (do porodnice)

 • Oddací list
 • Platný OP/CP
 • Prohlášení o jménu/jménech dítěte


Vystavení RL dítěte narozeného mimo manželství

 • Originál zápisu o určení otcovství před matričním úřadem nebo soudem (v případě nezletilých rodičů)
 • Platný OP/CP
 • Prohlášení o jménu/jménech dítěte


Vystavení RL dítěte, jehož otec není znám

 • Rodný list matky
 • Platný OP/CP
 • Je-li matka dítěte rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci
 • Je-li matka dítěte ovdovělá, předloží úmrtní list manžela
 • Prohlášení o jménu/jménech dítěte


Cizím státním příslušníkům doporučujeme před narozením dítěte kontaktovat matriční úřad z důvodu předložení potřebných dokladů k vystavení rodného listu pro novorozence.


Vystavení prvního rodného listu je zdarma.