Užívání ženského příjmení v mužském tvaru je možné:

Při narození dítěte, je-li dítě:

 • cizincem
 • občanem, který bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizinec
 • občanem, který je jiné než české národnosti

Formulář lze podat u matričního úřadu dle místa narození dítěte.


Na žádost rodičů lze uvést příjmení v mužském tvaru u již zapsaného dítěte (již narozeného), jehož příjmení je v knize v souladu s pravidly české mluvnice, je-li dítě:

 • cizincem
 • občanem, který bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizinec
 • občanem, který je jiné než české národnosti

K žádosti se připojí souhlas osoby, je-li starší 15 let – bez toho ke změně příjmení nemůže dojít. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u ZÚ ČR. Žádost lze podat pouze jednou, veškeré další žádosti jsou posuzovány jako změna příjmení ve správním řízení se správním poplatkem 1000 Kč.

 

Rodiče nezletilého dítěte předloží:

 • platný OP
 • oddací list
 • rodné listy zákonných zástupců
 • rodný list dítěte
 • OP dítěte (v případě, že se jedná o dítě starší 15 let)
 • písemný souhlas druhého rodiče v případě, že žádá jen jeden z rodičů (pokud se na matriční úřad dostaví pouze jeden z rodičů, je nutné, aby byl podpis druhého rodiče na prohlášení/žádosti ověřen)


Dle žádosti ženy, jejíž příjmení je zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o:

 • cizinku
 • občanku, která má trvalý pobyt v cizině
 • občanku, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Žádost lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu nebo u ZÚ ČR. 

 

Žadatelka předloží:

 • platný OP
 • rodný list (v případě, že se jedná o osobu svobodnou)
 • oddací list (v případě osoby žijící v manželství), doklad o partnerství (v případě žijící osoby v partnerství)
 • úmrtní list (v případě, že se jedná o osobu ovdovělou)

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Dítě starší 15 let připojí k žádosti svůj souhlas.