Jméno dítěte při narození

Jméno dítěte se zapíše dle souhlasného prohlášení rodičů. Pokud není jeden rodič znám, zapíše se dle prohlášení druhého z nich, jinak dle pravomocného rozsudku soudu. Dítěti mohou být zapsána 2 jména (nesmí být stejná, a to ani pokud je jedno z nich cizojazyčné a druhé české a mají stejný význam). Dítěti, které není státní občan ČR a jehož rodiče nejsou SO ČR, může být zapsáno více jmen. Jestliže se dítě narodí do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, prohlášení o jméně musí podepsat bývalý manžel.

Vážení rodiče,

do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matrika dále nezapíše jméno, pokud je jí známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, jste povinni předložit odborné podklady od veřejné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek. Českým státním občanům mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Dítěti, které není občanem České republiky a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen.

V případě, že nebude dohoda podepsána oběma rodiči a ani po vyzvání nebudou podpisy doplněny, oznámí matrika tuto skutečnost soudu, který určí dítěti jméno. Do doby rozhodnutí soudu bude jméno dítěte uváděno jako „NEZJIŠTĚNO“.

 

K vyhotovení rodného listu je třeba předložit následující doklady:

předloží rodiče :

 1. za trvání manželství

 • oddací list (v originále či ověřené kopii)
 • občanské průkazy nebo (u cizinců) cestovní doklady, případně průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán
 • souhlasné prohlášení rodičů o jméně, popřípadě o jménech dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení není patrný z oddacího listu
 • případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

        2. mimo manželství, jehož otec není uveden

předkládá matka :

 • prohlášení o jméně, případně jménech dítěte
 • rodný list (v originále či ověřené kopii)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (s označením nabytí právní moci), pokud je matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, pokud je matka dítěte ovdovělá
 • občanský průkaz nebo (u cizinců) cestovní doklad, případně průkaz povolení k pobytu cizince, pokud jí byl vydán
 • případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

         3. mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství

předloží rodiče :

 • souhlasné prohlášení rodičů o jméně, případně o jménech dítěte
 • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství uzavřené na matrice či soudu, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
 • rodný list matky a otce dítěte (v originále či ověřené kopii)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pokud je matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, pokud je matka dítěte ovdovělá
 • občanský průkaz nebo (u cizinců) cestovní doklad, případně průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán
 • případně další doklady potřebné ke zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

 

Příjmení dítěte při narození

Příjmení dítěte se zapíše dle dohody na oddacím listu. Pokud rodiče neuzavřeli manželství, zapíše se příjmení dítěti dle dohody rodičů při určení otcovství nebo na základě pravomocného rozsudku soudu s doložkou nabytí právní moci. Dohodu nelze měnit. Jestliže se dítě narodí do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, zapíše se příjmení, na kterém se dohodli rodiče při uzavření manželství (pokud matka neuzavřela jiné manželství).