Odpověď starosty města JUDr. Vlastislava Málka na dotazy zastupitele Ing. Jaromíra Strnada k poplatkům za odpady

26.07.2022

Dne 11. 7. 2022 zaslal zastupitel Ing. Jaromír Strnad starostovi města JUDr. Vlastislavu Málkovi sadu dotazů týkajících se kauzy doměření poplatků za ukládání odpadů na skládku společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za rok 2019.

V rámci otevřenosti a transparentnosti zveřejňujeme odpověď starosty města včetně plného znění sady dotazů tazatele.


 

 

Čáslav dne 26. 7. 2022

 

Věc: Odpověď na Váš dotaz ze dne 11. 7. 2022

K dotazu ze dne 11. 7. ke kauze „doměření poplatků za ukládání odpadů na skládku“ společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (dále jen AVE CZ) za rok 2019 Vám sděluji:

 

 1. Každý občan, zastupitele nevyjímaje, má plné právo na informace o postupu města v této kauze. Z toho důvodu pravidelně informujeme zastupitele i veřejnost o všech krocích, které průběžně činíme za celé volební období 2018–2022. Překvapivé je, že Vy osobně ani nikdo z opozičních zastupitelů za celé volební období neprojevil osobní zájem o získání informací nad rámec těch, které jsme pravidelně zveřejňovali.

 2. Naopak, z Vašich řad docházelo ke zpochybňování námi zvoleného postupu, když Vy sám jste zveřejnil stanovisko, že nepovažujete za správné doměřovat poplatky původcům odpadu a odpovědnost by měl nést toliko provozovatel skládky, ačkoliv ze zákona vyplývalo, že poplatky je možno doměřovat pouze původcům odpadu. To ostatně vedlo Krajský úřad Středočeského kraje, (dále jen KUSK) aby v souladu se zákonem zamítl Vámi podaný návrh na doměření poplatků v dubnu 2018, který jste směřoval místo na původce odpadu na provozovatele skládky v Čáslavi. Zda jste tak učinil záměrně, nebudu hodnotit.

 3. Samostatnou kapitolou je postoj poslanců Vaší strany ČSSD a ANO, kteří se jako poslanci vládnoucí koalice „zasloužili“ o schválení protiústavní části zákona o odpadech, jehož jediným nezpochybnitelným cílem bylo retroaktivně ztížit nebo až znemožnit vymáhání poplatků za odpady pro obce včetně našeho města. Obracel jsem se v této souvislosti na poslance jednotlivých stran a hnutí s žádostí o podporu. Podporu jsem nenašel u poslanců vládnoucí koalice ANO, ČSSD a KSČM, přičemž předseda poslaneckého klubu Vaší ČSSD Jan Chvojka neměl ani tu slušnost, aby na můj apel reagoval a odpověděl mi. Ostatně to, že na moje opakované dotazy neodpovídá Váš kolega Ing. Milan Urban ohledně osočení mé osoby, svědčí o tom, že to není neobvyklý postoj Vašich straníků.

 4. Nyní, když naše dlouholeté úsilí přináší plody pro naše město, kdy jsme zvýšili výnos poplatků z 1 tuny uloženého odpadu osminásobně, městu bylo v tomto roce připsáno ve prospěch účtu města přes 90 mil. Kč za uložené odpady, tak se najednou tážete, proč bylo rozhodnuto KUSK o zkrácení našeho návrhu na doměření 125 274 331 Kč na 51 547 988 Kč, jaké bylo zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Podle jakého právního předpisu jsme zahájili a prováděli kontrolu, kdy byla ukončena, jaké jsou zápisy z kontrol, podle jakého právního předpisu byl podán návrh na doměření poplatků. Dále se dotazujete, proč byl náš návrh rozhodnutím KUSK zkrácen, jaké je zdůvodnění zkrácení návrhu, zda jsme se odvolali, jaké bylo zdůvodnění odvolání, proč nebylo odvolání vyhověno a zda jsme podali žalobu správnímu soudu.

  Nic proti Vašim dotazům. Jen se za nimi táhne divný odér pochybností. Proč se zajímáte až nyní, shodou okolností kladete otázky, které se objevují v námitkách povinného AVE CZ (že to je pouhá shoda náhod, tomu uvěří doopravdy jen Vaši skalní příznivci ) Zatímco z mnoha stran a jiných měst se nám dostává pochval a poděkování, že jsme se dovolili vzepřít molochu, který využívá všech možností a praktik pro ztížení dosažení úspěchu v naší kauze, tak nelze nevnímat, že Vy a Vaši sympatizanti a podporovatelé toto naše úsilí necení. Ba naopak se nelze zbavit dojmu, že hledáte záminku, jak naše úsilí a úspěchy zpochybnit. To, že byste se s tímto postojem stali výhodným partnerem AVE CZ pro další období, nemám sebemenší pochybnost.

 5. Místo dalších komentářů poskytnu zásadní odpověď. Ano, navrhovali jsme doměřit 125 274 331 Kč, KUSK přiznal a doměřil „pouhých“ 51 547 988 Kč. Odvolání města Čáslavi i AVE CZ Ministerstvo životního prostředí zamítlo. Rozhodnutí KUSK se tak stalo pravomocným a AVE CZ nám zaplatilo oněch 51 547 988 Kč. Město Čáslav podalo 8. 7. 2022 Krajskému soudu v Praze žalobu proti tomuto rozhodnutí MŽP.  Žalobou se domáháme toho, aby nám bylo zaplacena celá částka dle našeho návrhu, tedy aby bylo rozhodnuto o doplacení dalších 73 726 343 Kč.

 6. Pokud jde o předání konkrétních listin, rozhodnutí, podaných odvolání a jejich zdůvodnění, pak nepovažuji za vhodné provádět jakýkoliv výtah z dokumentů, které čítají desítky stran. Navíc jsme ve fázi neskončeného správního a soudního řízení a s ohledem na tuto skutečnost považuji za nemožné, aby výňatky z těchto listin žily svým životem někde na sociálních sítích, jak se již dříve stalo. Máte-li zájem nahlédnout do Vámi požadovaných dokumentů, které lze podle správního řádu zveřejnit a pokusit se lépe zorientovat v dané problematice, pak Vám toto bude umožněno po předchozí domluvě s tajemníkem Městského úřadu v Čáslavi panem Ing. Martinem Ronovským.

 7. Za léta „právního“ souboje o zjednání nápravy v odpadovém hospodářství jsem si již zvykl, že v boji našeho města za zjednání nápravy ve vymáhání poplatků stojí proti nám nedokonalá děravá legislativa, umožňující různé výklady, pod níž jsou podepsaní zákonodárci, kteří jdou na ruku lobbistům, kteří prosazují své zájmy. Mezi takové poslance nepochybně patří i zákonodárci z Vaší ČSSD, jak to dokazuje mimo jiné i pozměňovací poslanecký návrh k zákonu o odpadech z pera lobbistů podaný Vaším podivným ministrem kultury Antonínem Staňkem.

  Setkali jsme se posledních několik let našeho úsilí s úředníky KUSK i MŽP ČR, kteří nestíhali rozhodovat v zákonných lhůtách a nároky zanikaly ke škodě města uplynutím prekluzivní lhůty. Nezbývá nám než doufat v neúplatnost policie, státních zástupců a soudců, kteří – a to se vracím k předchozímu – pracují s nedokonalou legislativou umožňující různý výklad, mnohdy účelově využívaný ke krytí protizákonného postupu.

  Kdo by se snad domníval, že úsilí přinášející značné finanční prostředky do rozpočtu města budou všichni vítat a ocení ho, tak si musí mnout oči při čtení řádků Vašeho dotazu. Najednou se tu objevil ve Vás spasitel, zastupitel, kandidát na starostu i senátora za náš volební obvod, prohlašující že zná recept na všechny problémy města, ačkoliv v době, kdy sám mohl v poplatkové kauze konat, tak to neučinil a nyní chce v ruce dřímat maršálskou hůl a kontrolovat druhé, kteří měli odvahu a trpělivost se do řešení pustit, zatímco Vás to léta nezajímalo. Vaše náhlé procitnutí a zájem o poplatkovou kauzu, těsně před komunálními a ve Vašem případě i senátními volbami a zjevná snaha zpochybnit naše aktivity je až trapná. Není to poprvé, co navíc souzníte s názory AVE CZ, které oni bezúspěšně ohledně námi prováděných kontrol uplatňovali a to by mělo být pro občany města varováním.

 8. Poplatková kauza nekončí, je velmi složitá a bude stát ještě hodně úsilí a střetů s těmi, co městu úspěch nepřejí. Kdo stojí, na které straně se nepochybně pozná.

 

JUDr. Vlastislav Málek

starosta města Čáslavi

 


 

 

Znění dopisu tazatele – Ing. Jaromíra Strnada

Věc: Dotazy ke kauze „doměření poplatků za ukládání odpadů na skládku" společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za rok 2019.

Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Čáslavi jsme byli v kauze „poplatky za ukládání odpadů na skládku" informováni, že město původně požadovalo společnosti AVE doměřit poplatky za rok 2019 v celkové výši 127 mil. Kč, ale že Ministerstvo životního prostředí vydalo pravomocné rozhodnutí o doměření částky 51 mil. Kč. Zajímá mě, na základě čeho byl původní návrh města snížen o více než polovinu, a proto podle ustanovení § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádám o zodpovězení následujících dotazů:

 

• podle jakého právního předpisu a jeho konkrétního ustanovení byla zahájena kontrola placení poplatků, jejímž výsledkem bylo doměření 51 mil. Kč společnosti AVE

• kdo (který orgán města) tuto kontrolu zahájil

• co je doslovným .obsahem (konkrétní důvody zahájení kontroly a předmět kontroly) protokolu o zahájení kontroly nebo písemnosti, kterou byla kontrola placení poplatků zahájena

• jaké další úkony byly ze strany kontrolního orgánu v průběhu kontroly učiněny, podle jakých právních předpisů a jejich konkrétních ustanovení, jaké písemnosti (protokoly, zápisy apod.) byly z těchto úkonů kontrolním orgánem vyhotoveny a co je jejich doslovným obsahem

• jakým způsobem byla ukončena kontrola placení poplatků (zpráva o kontrole nebo jiná obdobná písemnost), podle jakého právního předpisu a jeho konkrétního ustanovení a co je doslovným obsahem této písemnosti

• podle jakého právního předpisu a jeho konkrétního ustanovení byl podán návrh na doměření poplatků na Krajský úřad Středočeského kraje a jaké doslovné zdůvodnění je obsahem tohoto návrhu

• podle jakého právního předpisu a jeho konkrétního ustanovení vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o doměření poplatku společnosti A VE a jaké doslovné zdůvodnění je obsahem tohoto rozhodnutí

• odvolalo se město proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o doměření poplatku a pokud ano, jaké doslovné zdůvodnění je obsahem tohoto odvolání

• odvolala se společnost A VE proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o doměření poplatku a pokud ano, jaké doslovné zdůvodnění je obsahem tohoto odvolání

• podle jakého právního předpisu a jeho konkrétního ustanovení vydalo Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o odvolání (rozhodnutí o doměření částky 51 mil. Kč) a jaké doslovné zdůvodnění je obsahem tohoto rozhodnutí

• podalo již město proti výše uvedenému rozhodnutí Ministerstva životního prostředí žalobu, a pokud ano, jaké doslovné zdůvodnění je obsahem této žaloby, případně zda město zvažuje podání žaloby

 

Vzhledem k obsáhlosti mých dotazů žádám o poskytnutí kopií písemností vztahujících se k výše uvedené kauze, zejména:

- protokolu o zahájení kontroly nebo jiné písemnosti, kterou byla kontrola zahájena
- dalších písemností či dokumentů z průběhu kontroly, které vydalo město nebo jeho orgán (protokoly, zápisy apod.)
- zprávy o kontrole nebo jiné obdobné písemnosti, kterou byla kontrola ze strany města ukončena
- návrhu města na doměření poplatku
- rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o návrhu města na doměření poplatku
- odvolání města proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
- odvolání A VE proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
- rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o odvoláních města nebo AVE
- žaloby města proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Děkuji za spolupráci. S pozdravem

Ing. Jaromír Strnad
zastupitel města Čáslavi


 

V příloze naleznete oskenované znění dopisu tazatele