KÚSK vydává 23. změnu integrovaného povolení provozovateli AVE CZ pro zařízení: „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“

12.02.2024

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a jako věcně příslušný správní orgán podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci vydává podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci 23. změnu integrovaného povolení č. j. 94096/2006/KUSK OŽP/Šf dne 26.09.2007 ve znění pozdějších změn (dále jen ,,integrované povolení“), provozovateli AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO 49356089, pro zařízení: „Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav“.

 

Celé znění Rozhodnutí včetně ostatních dokumentů naleznete v přílohách.

 

EDIT: Dne 15. 2. obdržel Městský úřad Čáslav opravené přílohy

EDIT: Jednotlivé přílohy byly uveřejněny a seřazeny tak, jak byly zaslány Krajským úřadem Středočeského kraje do DS Městského úřadu Čáslav. Případné doplnění příloh a skutečností je v jednání s KÚSK a o jeho průběhu budeme veřejnost informovat.