Méně uloženého odpadu a více peněz pro město Čáslav

Vážení občané města a ORP,

Městský úřad v Čáslavi i nadále aktivně pokračuje nejen v činnostech směřujících k získání finančních prostředků plynoucích z neuhrazení poplatku za uložení odpadu na skládku v Čáslavi v minulých letech, ale i v další kontrolní činnosti týkající se provozu skládky.

Dovolte mi krátký souhrn aktivního přístupu:

• zastavení změny integrovaného povolení (IP) spočívající mimo jiné ve i) výrazném navýšení kapacity skládky bez práva veřejnosti účastnit se rozhodování s možným významným vlivem na životní prostředí, ii) zastavení pokusu legalizace neplacení poplatků za uložení odpadu na skládku městu Čáslavi prolínáním 1. a 2. fáze skládky;

• výrazné snížení návozu odpadů a výrazné navýšení vybraných poplatků, např. v roce 2017 uloženo cca 340 tisíc tun odpadu a vybráno cca 13,5 mil. Kč. V roce 2020 díky aktivnímu přístupu uloženo cca 147 tisíc tun a vybráno cca 51,5 mil. Kč;

• připravujeme kroky vedoucí k uplatnění škody proti státu z titulu nesprávného úředního postupu (procesní pochybení ve správním řízení) a otevíráme kontrolu placení poplatků za rok 2020.

Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník