Vydání řidičského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v Čáslavi na MěÚ, odbor dopravy, oddělení registru řidičů).

 

Žadatel předloží:

  • vyplněný formulář Ohlášení ztráty/odcizení/poškození/zničení řidičského průkazu
  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas (u žadatele, který nemá trvalý pobyt na území ČR, doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR)
  • poškozený nebo zničený řidičský průkaz žadatele

 

Žádost se předem nevyplňuje. Vytiskne ji pracovník na přepážce přímo z aplikace Centrálního registru řidičů a žadatel ji následně podepíše.

Na základě ohlášení ztráty řidičského průkazu bude držiteli řidičského oprávnění neprodleně vydáno Potvrzení o oznámení ztráty/odcizení/poškození/zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení platí pouze na území České republiky, a to 30 dní ode dne vydání (po tuto dobu nahrazuje držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz).

Řidičský průkaz bude žadateli vydán ve lhůtě do 20 dnů. V případě zrychlené žádosti do 5 kalendářních dnů.

Podle Zákona o silničním provozu je žadatel o vydání řidičského průkazu povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

 

Správní poplatky:

  • 200 Kč (poplatek bude vybrán v hotovosti, případně je možné ho uhradit platební kartou)
  • 700 Kč v případě zrychlené žádosti (u prvních řidičských průkazů nelze žádost zadat zrychleně)

 

Agendu spravuje odbor:

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kde nás najdete