Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Zpracování a zabezpečení osobních údajů

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, tj. občanů a jiných fyzických osob, Městem Čáslav je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním - musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Město Čáslav, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje týkající se fyzických osob (zaměstnanců, občanů a dalších osob) při některých činnostech prováděných v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů těchto osob je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Městu Čáslav zvláštními zákony (viz seznam právních předpisů zde). Na taková zpracování osobních údajů o fyzických osobách se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají buď souhlasu občana/jiné fyzické osoby, nebo jinému právnímu titulu (např. uzavření smlouvy, oprávněný zájem Města Čáslav, apod.). Taková zpracování však Město Čáslav provádí jen výjimečně (např. při pořádání akcí pro občany).

Ochrana fyzických osob se vztahuje jak na automatizované zpracování osobních údajů, tak na manuální zpracování. V zásadách a pravidlech ochrany fyzických osob, které Město Čáslav uplatňuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů, respektuje Město Čáslav jejich základní práva a svobody, zejména právo na ochranu osobních údajů těchto osob. Město Čáslav dále respektuje práva fyzických osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny údaje o fyzické osobě, kterou lze identifikovat. Město Čáslav zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Město Čáslav pověřeno, nebo z důvodu oprávněných zájmů Města Čáslav.

Město Čáslav zpracovává osobní údaje fyzických osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. s Nařízením EU č. 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“). Přesto má každý dotčený občan Města Čáslav nebo jiná fyzická osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace dotčené osoby. Město Čáslav pak této osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Města Čáslav, které nezasahují do jejích zájmů nebo základních práv a svobod.

Zpracování osobních údajů Městem Čáslav je prováděno zákonným a spravedlivým způsobem, je pro občany Města Čáslav nebo pro jiné fyzické osoby transparentní a informace a všechna sdělení týkající se zpracování těchto osobních údajů jsou snadno přístupná a srozumitelná. Při zpracování osobních údajů na základě souhlasu občanů nebo jiných fyzických osob jsou tyto osoby upozorněny na případná rizika vyplývající ze zpracování a také na pravidla, záruky a práva, která existují v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní a jsou vždy stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah shromažďovaných osobních údajů je přiměřený a omezený pouze na údaje nezbytné pro naplnění stanoveného účelu. Rovněž doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je omezena na nezbytné minimum. Při veškerém zpracování osobních údajů jsou aplikována opatření, která zaručují náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.

Město Čáslav má odpovědnost za veškerá zpracování osobních údajů, která provádí. V souvislosti s přechodem na novou legislativu pro ochranu osobních údajů v EU, tj. Nařízení EU č. 2016/679, provedlo Město Čáslav posouzení vlivu všech zpracování na zabezpečení a ochranu osobních údajů s cílem zjistit pravděpodobnost a závažnost rizik v procesu zpracování osobních údajů. Při tomto posouzení zohlednilo Město Čáslav povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a zdroje rizik.

Město Čáslav přijalo opatření k zabezpečení procesů zpracování osobních údajů, systémů, informací a dat, a konkrétní technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby zajistilo soulad s Nařízením EU. Součástí opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou také pravidelná školení zaměstnanců, kteří zpracovávají osobní údaje občanů nebo jiných fyzických osob. Od zaměstnanců na všech úrovních je vyžadován odpovědný, iniciativní a tvořivý přístup a respektování pravidel stanovených pro zabezpečení osobních údajů. Technická a organizační opatření jsou rozpracována v interních dokumentech a směrnicích Města Čáslav.

V rámci povinností vyplývajících z Nařízení EU jmenovalo Město Čáslav osobu, která bude dohlížet na dodržování všech zásad ochrany a zabezpečení osobních údajů - pověřence pro ochranu osobních údajů.