Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí je součástí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Čáslav. Zajišťuje práva dítěte na život, na jeho příznivý vývoj, jeho zájmy, na rodičovskou péči a život v rodině. Pomáhá dětem při řešení životních situací, které by ohrozily jejich řádný vývoj. Zahrnuje ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.     

Základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny, vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.

Sociálně-právní ochranu dětí vyjadřuje konkrétně Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí definuje SPOD jako:

* ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu                                            

*ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění        

*působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny        

*zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně všem dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

 

Péče o děti a mládež vyžadující zvýšenou pozornost  

Péče o děti a mládež vyžadující zvýšenou pozornost je zabezpečována prostřednictvím kurátora pro děti a mládež, který provádí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte.      

Kurátor se zaměřuje zejména na děti a mládež s poruchami chování, které:

*vedou zahálčivý nebo nemravný život

*spáchaly trestný čin nebo se dopustily činu jinak trestného          

*páchají přestupky, nebo jinak ohrožují občanské soužití

*se dopouštějí útěku od rodičů 

 

Kurátor pro děti a mládež 

*pomáhá dětem (klientům) překonávat problémy, které mohou vést k negativním projevům v chování.          

*pomáhá rodičům při řešení problémů výchovných nebo jiných, souvisejících s péčí o dítě – záškoláctví, agresivní chování, patologické závislosti.       

 

Kurátor pro děti a mládež je také nápomocen svým mladistvým klientům po propuštění z výkonu ústavní výchovy, příp. po propuštění z výkonu vazby či trestu odnětí svobody v začlenění do jejich dalšího přirozeného občanského života (např. návrat do rodiny, pomoc při hledání ubytování, návrat k přerušenému studiu, pomoc při hledání zaměstnání).                                                                                                                                 

Náhradní péče

Náhradní péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině, nemohou být vychovávány vlastními – biologickými rodiči. Dává dětem možnost vyrůstat v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.

 

Náhradní péče je uskutečňována formou:  

*náhradní rodinné péče- osvojení                                                                                                                                                                   

                                         - pěstounská péče                                                                                                                                                      

                                         - pěstounská péče na přechodnou dobu                                                                                                     

                                         - poručenství (s osobní péčí)                                                                                                                                                      

                                         - svěření dítěte do péče jiné osoby

 

*ústavní péče - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

                        - kojenecké ústavy   

                        - dětské domovy pro děti do tří let věku

                        - dětská centra

                        - diagnostické ústavy

                        - dětské domovy

                        - dětské domovy se školou

                        - výchovné ústavy

                        - domovy pro osoby se zdravotním postižením

 

*hostitelské péče - dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte                                                                                               

Dokumenty ke stažení 

 

Správní obvod

Nejčastěji řešení situace a často kladené  otázky

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Stížnosti

Informace pro děti

Seznam zákonů

 

zpět