Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Přehled právních předpisů krizového řízení

 

Mezinárodní vztahy a vazby
Obecná legislativa
Oblast veřejné správy
Oblast krizové připravenosti
Oblast havarijní připravenosti (IZS, ochrana obyvatelstva, požární ochrana)
Oblast prevence závažných havárií
Oblast zdravotnictví
Oblast ochrany veřejného zdraví
Oblast životního prostředí (ochrana ovzduší)
Oblast jaderné bezpečnosti
Oblast chemických látek a zákazu chemických zbraní
Oblast odpadového hospodářství
Oblast rostlinolékařské péče
Oblast veterinární péče
Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy
Oblast ropné bezpečnosti
Oblast energetiky
Oblast dopravy
Oblast komunikačních a informačních systémů
Oblast obnovy postiženého území
Oblast bankovnictví a financování
Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku
Oblast obrany
Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů
Ostatní související legislativa
Přehled usnesení vlády, směrnice, a metodické pokyny ministerstev a ostatních  ústředních správních úřadů

 

 Mezinárodní vztahy a vazby

 

 • Severoatlantická smlouva (Washington, D.C., 4. dubna 1949)

 • č. 168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977

 

 Obecná legislativa

 

 • č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

 • < >. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

  č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 

 Oblast veřejné správy

 

 • č. 36/1960 Sb., Zákon o územním členění státu

 • č. 2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 • č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)

 • č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení)

 • č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze

 • č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

 • č. 314/2002 Sb., Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

 • č. 388/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

 • č. 564/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

 

 Oblast krizové připravenosti

 

 • č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 • č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 • č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

 • č. 281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

 

     Oblast havarijní připravenosti (IZS, ochrana obyvatelstva, požární ochrana)

 

 • č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

 • č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky

 • č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

 • č. 238/2000 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

 • < >. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany< > 202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří< > 255/1999 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany< > 35/2007 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

  č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 • č. 246/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 • č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

 • < >. 23/2008 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

  č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

 • č. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

 • č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

 Oblast prevence závažných havárií

 

 • č. 59/2006 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

 • č. 103/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 

 • < >. 250/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví  rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B< >. 254/2006 Sb., Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek

  č. 255/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

 • č. 256/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech systému prevence závažných havárií

 

 Oblast zdravotnictví

 

 • < > 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

  č. 374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě

 

 Oblast ochrany veřejného zdraví

 

 • č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • č. 252/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

 • č. 537/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem 

 • č. 195/2005 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 • č. 137/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 • < >Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekceOblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou

   

 • č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

 • č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 • č. 216/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

 • č. 236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území

 

 Oblast životního prostředí (ochrana ovzduší)

 

 • č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí

 • č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí

 • č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

 • č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

 • č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší

 • č. 205/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

 • č. 377/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

 • č. 553/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti

 

 Oblast jaderné bezpečnosti

 

 • č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

 • č. 11/1999 Sb., Nařízení vlády o zóně havarijního plánování

 • č. 195/1999 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti

 • č. 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně

 • č. 318/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

 • č. 319/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

 • č. 419/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech

 

 Oblast chemických látek a zákazu chemických zbraní

 

 • č. 19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

 • č. 281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

 • č. 402/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

 • č. 474/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se provádí zákon č.281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

 

 Oblast odpadového hospodářství

 

 • č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

 • č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 • č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 • č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.

 

Oblast rostlinolékařské péče

 

 • č. 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 • č. 215/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

 • č. 327/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

 

 Oblast veterinární péče

 

 • č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

 • č. 298/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

 • č. 289/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

 • č. 329/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o informačním systému Státní veterinární správy

 

 Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

 

 • č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

 • č. 498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

 

 

 Oblast ropné bezpečnosti

 

 • č. 189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

 • č. 452/2002 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování

 

 

 Oblast energetiky

 

 • č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření s energií

 • č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 • č. 481/2005 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky

 • č. 19/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

 • č. 334/2009 Sb., vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství

 • č. 80/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

 • č. 79/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

 • č. 225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování následků stavu nouze v teplárenství

               

 Oblast dopravy

 

 • č. 64/1987 Sb., Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

 • č.111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě

 • č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách

 • č. 114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě

 • č. 173/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

 • č. 13/1997 Sb ., Zákon o pozemních komunikacích

 • č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví

 • č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

 • č. 175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

 • č. 1/2000 Sb., Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

 • č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích

 • č. 478/2000 Sb.,  Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

 • č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • č. 376/2006 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

 

 Oblast komunikačních a informačních systémů

 

 • č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 

 Oblast obnovy postiženého území

 

 • č. 12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

 • č. 186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

 

 Oblast bankovnictví a financování

 

 • č. 6/1993 Sb., Zákon o České národní bance

 • č. 58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 111/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

 • č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změněn některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

 • č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 • č. 449/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

 • č. 410/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 • Zákon o státním rozpočtu

 

 Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku

 

 • č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím

 • < >. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích

  č. 325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu)

 • č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

 • č. 216/2002 Sb., Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

 • č. 221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců

 

 Oblast obrany

 

 • č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 • č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

 • č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

 • č. 280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

 • č. 51/2004 Sb., nařízení vlády o plánování obrany státu

 

 Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů

 

 • č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 • č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

 • č. 523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor

 • č. 432/2011 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

 • č. 525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

 • č. 405/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o průmyslové bezpečnosti

 • č. 363/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

 • č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

 • č. 529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

 

 Ostatní související legislativa

 

 • č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

 • č. 198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

 • č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

   

  Uvedený přehled právních předpisů nemusí být zcela vyčerpávající, zejména pokud jde o uvedení některých prováděcích předpisů k zákonům ošetřujícím jednotlivé odborné činnosti.

  U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky.

 

 Přehled usnesení vlády, směrnice, a metodické pokyny ministerstev a ostatních  ústředních správních úřadů

 

 • Usnesení vlády České republiky č. 461 ze dne 12. května 2003 k základnímu systému ochrany občanů ČR před vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví

 • Usnesení vlády České republiky č. 1214 ze dne 21. září 2005 k optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky

 • Usnesení vlády České republiky č. 1194 ze dne 22. října 2007 o Transformaci resortu Ministerstva obrany

 • Usnesení vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

 • Usnesení vlády České republiky č. 170 ze dne 25. února 2008 o Harmonogramu dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury

 • Usnesení vlády České republiky č. 7 ze dne 9. ledna 2008 k Informaci o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky

 • Usnesení vlády České republiky č. 859 ze dne 1. prosince 2010 k Vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013, s výhledem do roku 2020

 • Usnesení vlády České republiky č. 665 ze dne 8. září 2011 o Bezpečnostní strategii ČR

 • Usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 14. září 2011 o Pandemickém plánu České republiky

 • Usnesení vlády České republiky č. 720 ze dne 27. září 2011 o Plánu obrany ČR

 • Usnesení vlády České republiky č. 781 ze dne 19. října 2011 o ustavení NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast

 • Usnesení vlády České republiky č. 785 ze dne 25. října 2011 o Národním akčním plánu ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

 • Usnesení vlády České republiky č. 934 ze dne 14. prosince 2011 k určení prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu

   

 • Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-76085-1/PO-OKR-2011)

 • Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-140690-1/PO-OKR-2011)

 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním (ZP 23/2001)

 • Výklad k vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (30 554/2001 - 20)

 • Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Správa státních hmotných rezerv, schváleno usnesením vlády č. 14/2012)

 • Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (Správa státních hmotných rezerv, 2003)

 • Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS (Správa státních hmotných rezerv, 2006)

 • Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011  ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011)

 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 3 ze dne 20. června 2011)

 • Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 6)

 • Směrnice ministerstva vnitra ze dne 27.10.2003 č.j.: MS-1662/4-2003 k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 9)

 • Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2004)

 • Koncepce chemické služby HZS ČR (2005)