Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Město Čáslav - obec s rozšířenu působností

 

2.1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav

2.2. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav

 
 • zajišťuje připravenost obec s rozšířenou působností Čáslav na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru a za tímto účelem organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi ve svém správním obvodu; plánuje, přípravu a realizuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění  životních  potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy,

   

 • ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem aktualizuje Krizový plán obce s rozšířenou působností Čáslav

   

 • metodicky usměrňuje rozsah a obsah činností na úseku krizového řízení a metodicky vede a řídí obce, koordinuje jejich činnost,

   

 • ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem provádí kontrolní činnost u obcí ve svém správním obvodu v souladu s krizovými zákony a zabezpečuje kontrolu dosažené úrovně přípravy na řešení krizových situací u obcí,

 

 • zajišťuje podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu,

   

 • komplexně zabezpečuje úkoly v zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy, zpracovává Plán nezbytných dodávek a regulačních opatření v rozsahu obce s rozšířenou působností

   

  Starosta obce s rozšířenou působností podle § 18, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací

   

  a) zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.

   

  b) řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem

 • zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností,

 • organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a podílí se na jejich řešení,

 • schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou působností,

vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3. krizového zákona

c) zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce,

 

d) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,

 

e) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,

 

f) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací podle § 19, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací

 

a) poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,

b) plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,

 

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d krizového zákona) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,

 

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e krizového zákona) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,

 

e) vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 133/1985 Sb.) odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenu působností Čáslav

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav je zřízena starostou města Čáslav na základě ustanovení § 18 odst. 2, písm. a), zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a je poradními orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav projednává a posuzuje

 

 1. připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení

   

 2. přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

   

 3. krizový plán obce s rozšířenou působností,

   

 4. finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

   

 5. závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

   

 6. stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

   

 7. způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

   

Složení Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Čáslav

(dále jen BR)

FUNKCE

Titul Jméno Příjmení

Předseda BR

starosta města Čáslav

Ing. Jaromír Strnad

Místopředseda BR

místostarosta města Čáslav

Mgr. Daniel Mikš

Člen BR

 

 

pracovník krizového řízení (tajemník BR)

Kateřina Jetlebová

tajemník Městského úřadu Čáslav

Ing. Antonín Hejzlar

ředitel územního odboru Kutná Hora HZS Středočeského kraje

Ing. Jiří Pokorný

vedoucí Obvodního oddělení Čáslav Policie ČR

 npor. Mgr. Lubomír Vilímek

vedoucí stanice Čáslav, Záchranné zdravotní služby

MUDr. Josef Domácí

ředitel Městské nemocnice Čáslav

MUDr. Martin Novák

 

 

 Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Čáslav je zřízena starostou města Čáslav na

základě ustanovení § 18 odst. 2, písm. a), zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a je pracovním orgánem zřizovatele pro přípravu na krizové situace.

 

Stálé pracovní skupiny Krizového štábu obce s rozšířenou působností Čáslav zpracovávají zpravidla tyto dokumenty:

 

a) informace o situaci a prognózách vývoje,

 

b) mapové nebo obdobné grafické znázornění okamžité situace,

 

c) přehled již splněných nebo rozpracovaných opatření pro potřeby společné schůze krizového štábu,

 

d) hodnocení stavu připravenosti obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav, orgánů kraje a složek integrovaného záchranného systému,

 

e) přehled volných disponibilních lidských a věcných zdrojů a přehled okamžitých a očekávaných potřeb v souvislosti s řešením krizové situace nebo mimořádné události,

 

f) návrhy dosud neuplatněných naplánovaných, modifikovaných opatření projednání při společné schůzi krizového štábu,

 

g) návrhy tiskových prohlášení a informací pro veřejnost ze společné schůze krizového štábu,

 

h) hlášení a informace jiným krizovým štábům,

 

i) dílčí zpráva o řešení mimořádné události nebo dílčí zpráva o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních a zvukové a písemné záznamy o činnosti krizového štábu.

Organizační struktura krizového štábu