Harmonogram svozu tříděného odpadu 2018 zde

...Letní koupaliště ve Vodrantech bude v případě příznivého počasí otevřeno od 15. června...

Kalendář akcí

Nabídka pracovních míst

Přehled v současné době nabízených pracovních míst naleznete zde na úřední desce v sekci "Výběrová řízení"

Důležité odkazy

Obsah

Formuláře ke stažení

odbor financí
odbor správy majetku města
odbor dopravy
odbor školství, kultury a památkové péče
odbor výstavby a regionálního rozvoje
odbor vnitřních věcí
odbor životního prostředí
živnostenský úřad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD
oddělení investic
sportovní komise
kulturní komise
sociální oblast

 

 

   Odbor financí

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Odhlášení psa
Prohlášení o důchodu
Přiznání k místnímu poplatku - odpady - ve formátu docpdf.
Žádost o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení... ve formátu pdf.

 

 Odbor správy majetku města 

 

Žádost o byt
Příloha č. 1 k Žádosti o byt určeného k nájemnímu bydlení v majetku města Čáslavi - Čestné prohlášení

 

 

   Odbor dopravy

Žádost o dodatečné zvláštní užívání silnice (MK)
Žádost o zvláštní užívání silnice (MK) podzemní vedení
Žádost o povolení ke zřízení (k úpravě) vjezdu ze silnice (MK)
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice (MK) - umisťování, skládání nebo nakládání věcí nebo materiálů
Žádost o povolení uzavírky
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích (přechodné dopravní značení)
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy (přechodné dopravní značení)
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích (dopravní značení)
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy (dopravní značení)

 

 

    Odbor školství, kultury a památkové péče

Oznámení o uspořádání veřejné akce (dle OZV 6/2016) pdf, xls
Žádost - Žádost o vyjádření ke stavebnímu či jinému záměru prováděném v území s archeologickými nálezy (území celého Středočeského kraje)
Žádost - „Závazné stanovisko k obnově kulturní památky“
Žádost -  Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě, stavebním úpravám, udržovacím pracím, odstranění stavby, terénním úpravám, úpravě dřevin v památkové zóně Čáslav, krajinné památkové zóně Žehušicko a ochranném pásmu zámku Žleby
Žádost o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA - Živé veřejné hudební produkce
Žádost o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA a o svolení k užití děl autorů zastupovaných DILIA a OOA - S při provozování televizního vysílání - Veřejné hudební produkce s reprodukovanou hudbou
Žádost o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA a o svolení k užití děl autorů zastupovaných DILIA a OOA - S při provozování televizního vysílání - Provozování děl prostřednictvím reprodukčních technických přístrojů
AVÍZO - VRATKA DOTACE xls
Vyúčtování individuální dotace
Žádost o poskytnutí individuální dotace

 

  Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného povolení
Oznámení záměru
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Společné oznámení záměru
Ohlášení dokončení stavby
Žádost o přidělení č.p./č.ev.
Prohlášení stavebníka doc. pdf.
Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování doc. pdf.

 

 Odbor vnitřních věcí 

Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve
Dotazník k uzavření manželství 
Dodatek dotazníku k uzavření manželství
Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní síň/mimo dobu stanovenou radou obce
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Žádost o povolení změny příjmení pro celou rodinu
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte (do 18 let)
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení zletilé osoby (od 18 let)
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru (při narození dítěte)
Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru (již zapsané dítě)
Prohlášení o užívání dvou jmen - osoby, narozené do 31. 12. 1949
Prohlášení o užívání dvou jmen - osoby, narozené po 1. 1. 1950
Prohlášení o volbě druhého jména- nezletilá osoba (do 18 let)
Prohlášení o užívání společného příjmení za trvání manželství
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí
Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy formou kopie matričního zápisu
Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu

 


 Odbor životního prostředí
 

Harmonogram svozu tříděného odpadu z ulice
Žádost o souhrnné vyjádření odboru ŽP
Rejstřík honebních společenstev
 
Zemědělský půdní fond
Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o souhlas s trasou nadzemních a podzemních vedení
Výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu
Vodní hospodářství
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k domovní čístírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu, potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látkydo kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o udělení souhlasu
Žádost o vyjádření
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodníh o díla
Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
Oznámení o užívání stavby vodního díla
Ohlášení
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Žádost k ohlášení stavby domovní čistírny do 50 EO
Žádost o vydání společného povolení
Ochrana ovzduší
KONTROLA A KOTLŮ A DALŠÍCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ OD R. 2016
Informace k zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Žádost o závazné stanovisko pro stavební řízení
Seznam žádostí o závazné stanovisko
Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečištování ovzduší
Autorizované osoby pro měření
Identifikační čísla provozoven středních zdrojů
Oznamovací list uživatele organických látek
Roční hmotnostní bilance rozpouštědel

Rybářství

Žádost o rybářský lístek - formulář
Žádost o rybářský lístek - instrukce
Ochrana přírody

Kácení dřevin - žádost o povolení

Kácení dřevin - oznámení

Zásah do významného krajinného prvku

Nález zraněného živočicha - instrukce

Odpady
POSTUP PRO OHLAŠOVÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ V ROCE 2015
Žádost o vyjádření k provozu malého zařízení dle § 33b
Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem
Společná žádost o souhlas k nakládáním s nebezpečným odpadem a upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
Kódy územně teritoriálních jednotek (katastrálních území) a základních územních jednotek (obce) - pověřené území Městského úřadu Čáslav
Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů
Formulář průběžné evidence odpadů (málo častá produkce)
Formulář průběžné evidence odpadů (častá produkce)

Povinnosti původců odpadů (výtah ze zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky)

Metodický návod MŽP pro nakládání se stavebními a demoličními odpady
Lesy
Zalesnění pozemku - formulář
Zalesnění pozemku - instrukce

 

 

 Živnostenský úřad

Příloha - statutární orgán
Příloha - předmět podnikání
Příloha - odpovědný zástupce
Prohlášení odpovědného zástupce
Příloha - provozovny
Organizační složka
Seznam odborů činností náležejících do živnosti volné
Základní JRF pro fyzickou osobu
Základní JRF pro právnickou osobu
Pokyny ke změnovému listu
Změnový list
Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu
Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu
Pokyny k příloze pro Finanční úřad a Správu sociálního zabezpečení
Příloha pro správu sociálního zabezpečení
Živnostenský zákon
Elektronické podání vůči živnostenskému rejstříku
Seznamy živností
Živnosti řemeslné (příloha č. 1 ŽZ)
Živnosti vázané (příloha č. 2 ŽZ)
Živnosti koncesované (příloha č. 3 ŽZ)
Živnost volná (příloha č. 4 ŽZ)
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (příloha č. 5 ŽZ)
Zemědělský podnikatel
Oznámení změn zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele  doc, pdf
Žádost fyzické osoby o zařazení do evidence zemědělského podnikatele doc, pdf
Žádost právnické osoby o zápis do evidence zemědělského podnikatele doc, pdf
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele doc, pdf
Formuláře vůči Finančnímu úřadu
Oznámení o změně registračních údajů, Žádost o zrušení registrace
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
Přihláška k registraci pro právnické osoby
Příloha k přihlášce k registraci - Odštěpné závody a provozovny
Dopravci
PROKÁZÁNÍ FZ 2013 a Žádost o EL doc, pdf
prokazování finanční způsobilosti doc, pdf
Žádost o výměnu osvědčení doc, pdf
Další formuláře vůči živnostenskému úřadu
Souhlas s umístěním sídla doc, pdf
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku doc, pdf

 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh na úpravu péče a výživy k nezl. dítěti/dětem docx, pdf

Návrh na zvýšení/snížení výživného pro nezletilé dítě/děti docx, pdf
Návrh rodiče na změnu úpravy péče k nezl. dítěti/dětem docx, pdf
Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem/nezletilými dětmi docx, pdf

 

 Oddělení investic

Žádost o užívání veřejného prostranství pdf

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání docx, pdf

 Sportovní komise

rok 2018

ŽÁDOST O DOTACI na činnost TJ, SK xls., pdf.

Žádost o dotaci na sport akci 2018 Čáslav dle novely doc., pdf.
Žádost o dotaci na údržbu TVZ Čáslav 2018 dle novely doc.pdf.
Kritéria sport dotací 2018 pdf
Avízo vratky dotace Čáslav xls., pdf.
rok 2017
Vyúčtování dotace na činnost Čáslav doc., pdf.
Vyúčtování sportovní akce  Čáslav doc.,pdf.
Vyúčtování údržby TVZ  Čáslav doc., pdf.

 

 Kulturní komise

rok 2018
Vyúčtování pdf
Žádost o poskytnutí dotace v oblasti kultury a činnosti spolků, nadací a občanských sdružení za rok 2018 pdf
Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2018 pdf
Avízo vratky dotace xls.
rok 2017
Avízo vratky dotace xls.
Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2017 pdf
Vyúčtování pdf
Žádost o poskytnutí dotace v oblasti kultury a činnosti spolků, nadací a občanských sdružení za rok 2017  pdf

 

 Sociální oblast

rok 2018
Žádost o poskytnutí dotace v sociální oblasti a zdravotnictví (2018) xls.
Vyúčtování dotace zde.
Avízo vratky dotace zde.
Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2018, Program podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví zde.
rok 2017
Žádost o poskytnutí dotace v sociální oblasti a zdravotnictví (2017) xls.
Vyúčtování dotace xls., pdf.
Avízo vratky dotace xls., pdf.

Kritéria pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Čáslav na rok 2017, Program podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví. pdf